कार्यक्रम र कृयाकलापहरु

आ.व. 2074/75 को कार्यक्रमको विवरण

क्र.सं कार्यक्रम लक्षित संख्या २०७४ फागून  सम्म सम्पन्न संख्या
१) मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरु, सिद्धान्त तथा मूल्य र मान्यता र Emerging issues को बारेमा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय सम्बन्धित सरकारी अधिकारीएवम् सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम
२) देवानी र फौजदारी संहिता सम्बन्धी १०
३) विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय सम्बन्धी
४) मानव अधिकार सम्बन्धी  UPR सिफारिशकार्यान्वयन सम्बन्धी
५) भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि अन्तर्गतको कार्ययोजना
६) मानव अधिकार र मानवीय कानूनका सम्बन्धमा सचेतना अभिवृद्धि ३० १३
७) लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना अन्तर्गत कानूनी सुधार सचेतना
८) कानूनी सहायता सम्बन्धी एकीकृत नीति र निःशुल्क कानूनी सहायता
९) देवानी र फौजदारी संहिता सम्बन्धी अन्तरक्रिया
१०) संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा क्षमता अभिवृद्धि तालिम तथा अन्तरक्रिया
११) मन्त्रालय, मन्त्रालय अन्तर्गत र सम्बन्द्ध निकायका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि तालिम
१२) संविधान कार्यान्वयन र संविधानका अन्तरवस्तु सम्बन्धी प्रदेश तह अन्तरक्रिया
१३) जातीय छुवाछुत विरुद्ध कानूनी अभियान कार्यक्रम
१४) पछिल्ला विधेयक र कानून सम्बन्धी अन्तरक्रिया समय मिलेमा मा. मन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा १२
  जम्मा १०५ १८