नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन

१. नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ संशोधन समेत मिलाईएको
२. नेपाल राष्ट्र बैङ्क (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७३