बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन

१. बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ संशोधन समेत मिलाईएको
२.बैंङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७३