मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकृतस्तरका कर्मचारीको विवरण

क्र सं पद नाम थर सम्पर्क न महाशाखा/शाखा
सचिव श्री राजिव गौतम ४२११९७४
सहसचिव श्री रमेश ढकाल ४२१७४५ कानून तर्जुमा महाशाखा (क), राय/राजपत्र सम्पादन, फैसला कार्यान्वयन  
सहसचिव श्री धनराज ज्ञवाली ४२११७८६ कानून तर्जुमा महाशाखा (ख), न्याय प्रशासन शाखा, आन्तरिक प्रशासन शाखा
सहसचिव श्री लीलादेवी गड्तौला (निरौला) ४२११७४१ कानून तर्जुमा महाशाखा (ग),
सहसचिव श्री फणिन्द्र गौतम ४२११७०२ अन्तर्राष्ट्रिय कानून सन्धि सम्झौता महाशाखा (क), योजना, अनुसन्धान, अनुगमन, मानव अधिकार तथा कानूनी सहायता महाशाखा, पारस्परिक कानूनी सहायता शाखा
सहसचिव श्री निर्मला अधिकारी भट्टराई ४२११६३४ अन्तर्राष्ट्रिय कानून सन्धि सम्झौता महाशाखा (ख),
उपसचिव श्री दल बहादुर अधिकारी ९८४१५५४४९१ अन्तर्राष्ट्रिय कानून सन्धि सम्झौता महाशाखा -v_ , पारस्परिक कानूनी सहायता शाखा
उपसचिव श्री मानबहादुर अर्याल दरबन्दी रहेको - हाल ऋण असुली न्यायाधीकरण_
उपसचिव श्री हुम बहादुर के.सी. ९८४१३५१४७१ तर्जुमा महाशाखा (क) अन्तर्गत, फैसला कार्यान्वयन
१० उपसचिव श्री शम्भु कार्की ९८४१२६९१७२ योजना, अनुसन्धान, अनुगमन, मानव अधिकार तथा कानूनी सहायता शाखा, तर्जुमा महाशाखा (ग) अन्तर्गत
११ उपसचिव श्री शुभाषकुमार भट्टराई ९८४१४१४३११ तर्जुमा महाशाखा (ख) अन्तर्गत , राजपत्र सम्पादन
१२ उपसचिव श्री विनोदकुमार भट्टराई ९८४१३६८७६१, ४२००२२५ सन्धि सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून शाखा -s_, आन्तरिक प्रशासन शाखा, सूचना अधिकारी
१३ उपसचिव श्री विष्णु प्रसाद रेग्मी ९८५१२३९८५० तर्जुमा महाशाखा (ख) अन्तर्गत
१४ उपसचिव श्री पुरुषोत्तम नेपाल ९८४१५९८९९ न्याय प्रशासन शाखा, तर्जुमा शाखा (क) अन्तर्गत
१५ उपसचिव श्री गोविन्द खनाल ९८५१०७०७६४ सन्धि सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाशाखा (क) अन्तर्गत
१६ उपसचिव श्री रामप्यारी सुनुवार ९८४१३१०९४३ सन्धि सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाशाखा (क) अन्तर्गत
१७ उपसचिव श्री मुना शर्मा ९८४१२४११४१ तर्जुमा महाशाखा (ग) अन्तर्गत
१८ उपसचिव श्री गणेश नायक ९८४१३१४७२०   अध्ययन विदामा
१९ उपसचिव श्री अरुणा जोशी ९८०३३२३६३१  
२० शाखा अधिकृत श्री बाबुराम पाण्डे ९८४१५०५९२३ आन्तरिक प्रशासन शाखा, संसदीय मामिला शाखा
२१ शाखा अधिकृत श्री रञ्जु गौतम ९८४१४०३७२७ तर्जुमा शाखा
२२ शाखा अधिकृत श्री सम्झना खनाल ९८४५३६२९०२ तर्जुमा शाखा
२३ शाखा अधिकृत श्री शिवबहादुर थापा ९८५११४५२३५   सन्धि सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय शाखा
२४ शाखा अधिकृत श्री राजाराम दाहाल ९८४९९९९१०० अध्ययन विदामा
२५ शाखा अधिकृत श्री आरती श्रेष्ठ ९८४१२६२४३६ अध्ययन विदामा
२६ शाखा अधिकृत श्री दीपशिखा मुनाकमी ९८४१९९२८२२ सन्धि सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय शाखा, पारस्परिक कानूनी सहायता शाखा
२७ शाखा अधिकृत श्री प्रकाश न्यौपाने ९८४९१५५०१२ तर्जुमा शाखा
२८ शाखा अधिकृत श्री ईश्वरी प्रसाद आचार्य ९८९७१०७३६२ तर्जुमा शाखा
२९ शाखा अधिकृत श्री राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी ९८४७६२३९०० तर्जुमा शाखा
३० शाखा अधिकृत श्री ईन्दुदेवी न्यौपाने ९८४९०७०१६४ न्याय प्रशासन शाखा
३१ शाखा अधिकृत श्री जलेश्वर राम ९८४९८५१२३४ न्याय प्रशासन शाखा
३२ शाखा अधिकृत श्री मुना चगुठी ९८४९८५७४७९   योजना, अनुसन्धान, अनुगमन, मानव अधिकार तथा कानूनी सहायता शाखा / सन्धि सम्झौता शाखा
३३ शाखा अधिकृत श्री अनुशिल सापकोटा ९८५११३१६४१   सन्धि सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय शाखा, राय शाखा
३४ शाखा अधिकृत श्री अर्जुन भुसाल ९८५११९२२६७ आन्तरिक प्रशासन शाखा
३५ शाखा अधिकृत श्री आस्था लम्साल ९८४३०१५९५९   तर्जुमा शाखा
३६ शाखा अधिकृत श्री मुना राउत ९८५१२०७८४८   राजपत्र शाखा, सन्धि सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून शाखा
३७ लेखा अधिकृत श्री रोशन कुमार ओझा ९८४१२७३१२५ लेखा शाखा