मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकृतस्तरका कर्मचारीको विवरण

क्र संपदनाम थरसम्पर्क नमहाशाखा/शाखा
 १सचिव श्री राजीव गौतम४२११९८७ 
 २सहसचिवश्री  ४२११७०२सन्धि सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून महाशाखा (क),  राय तथा प्रशासन महाशाखा
 ३सहसचिवश्री  रमेश ढकाल४२१७४५कानून तर्जुमा महाशाखा (ख), फैसला कार्यान्वयन
 ४सहसचिवश्री  धनराज ज्ञवाली४२११७८६

कानून तर्जुमा महाशाखा (क),

·        न्याय प्रशासन शाखा,

 ५सहसचिवश्री  लीलादेवी गड्तौला (निरौला)४२११७४१कानून तर्जुमा महाशाखा (u),
 ६सहसचिवश्री  तोयानाथ अधिकारी४२११६३४

·        सन्धि सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून महाशाखा (ख),

·        योजना, अनुसन्धान, अनुगमन, मानव अधिकार तथा कानूनी सहायता महाशाखा

 ७सहसचिवश्री  कोशलचन्द्र सुवेदी दरबन्दी रहेको -हाल पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण_
 ८उपसचिवश्री  मानबहादुर अर्याल दरबन्दी रहेको – हाल ऋण असुली न्यायाधीकरण_
 ९उपसचिवश्री  दल बहादुर अधिकारी९८४१५५४४९१सन्धि सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून शाखा -u_ , पारस्परिक कानूनी सहायता शाखा
 १०उपसचिवश्री  हुम बहादुर के.सी.९८४१३५१४७१कानून तर्जुमा शाखा -3_, फैसला कार्यान्वयन
 ११उपसचिवश्री  शुभाषकुमार भट्टराई९८४१४१४३११

कानून तर्जुमा शाखा -v_,

राजपत्र सम्पादन

 १२उपसचिवश्री  विनोदकुमार भट्टराई९८४१३६८७६१, ४२००२२५

सन्धि सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून शाखा -s_,

आन्तरिक प्रशासन शाखा,

सूचना अधिकारी

 १३उपसचिवश्री  विष्णु प्रसाद रेग्मी९८५१२३९८५०कानून तर्जुमा शाखा -s_
 १४उपसचिवश्री  ओमवहादुर सोडारी९८५११८१८८५कानून तर्जुमा शाखा-r_, राय शाखा
 १५उपसचिवश्री  गोविन्द खनाल९८५१०७०७६४योजना, अनुसन्धान, अनुगमन, मानव अधिकार तथा कानूनी सहायता शाखा
 १६उपसचिवश्री  रामप्रसाद लम्साल९८४१८९०४३२न्याय प्रशासन शाखा
 १७उपसचिवश्री  रामप्यारी सुनुवार९८४१३१०९४३सन्धि सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून शाखा -v_
 १८उपसचिवश्री  मुना शर्मा९८४१२४११४१कानून तर्जुमा शाखा -ª_
 १९उपसचिवश्री  महेन्द्र प्रसाद साँखी९८५१३१९८६६

कानून तर्जुमा शाखा -u_,

संसदीय मामिला शाखा

 २०उपसचिवश्री  रिन्जा डंगोल९८०८१७०६८८असाधारण विदामा
 २१उपसचिवश्री  गणेश नायक९८४१३१४७२०अध्ययन विदामा
 २२उपसचिवश्री  अरुणा जोशी९८०३३२३६३१तालिम काज
 २३शाखा अधिकृतश्री  बाबुराम पाण्डे९८४१५०५९२३

आन्तरिक प्रशासन शाखा,

संसदीय मामिला शाखा

 २४शाखा अधिकृतश्री  रञ्जु गौतम९८४१४०३७२७कानून तर्जुमा शाखा -v_
 २५शाखा अधिकृतश्री  सम्झना खनाल९८४५३६२९०२कानून तर्जुमा शाखा -ª_
 २६शाखा अधिकृतश्री  शिवबहादुर थापा९८५११४५२३५सन्धि सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून शाखा -s_
 २७शाखा अधिकृतश्री  राजाराम दाहाल९८४९९९९१००अध्ययन विदामा
 २८शाखा अधिकृतश्री  आरती श्रेष्ठ९८४१२६२४३६अध्ययन विदामा
 २९शाखा अधिकृतश्री  दीपशिखा मुनाकमी९८४१९९२८२२सन्धि सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून शाखा -u_, पारस्परिक कानूनी सहायता शाखा
 ३०शाखा अधिकृतश्री  श्रीकृष्ण पौडेल९८४१६३२२९९सचिवज्यूको सचिवालय
 ३१शाखा अधिकृतश्री ठाकुर  प्रसाद आचार्य९८४१०६८६६९ 
 ३२शाखा अधिकृतश्री  प्रकाश न्यौपाने९८४९१५५०१२कानून तर्जुमा शाखा -3_, फैसला कार्यान्वयन
 ३३शाखा अधिकृतश्री  ईश्वरी प्रसाद आचार्य९८९७१०७३६२कानून तर्जुमा शाखा -r_
 ३४शाखा अधिकृतश्री  राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी९८४७६२३९००कानून तर्जुमा शाखा -u_
 ३५शाखा अधिकृतश्री  जलेश्वर राम९८४९८५१२३४न्याय प्रशासन शाखा
 ३६शाखा अधिकृतश्री  मुना चगुठी९८४९८५७४७९योजना, अनुसन्धान, अनुगमन, मानव अधिकार तथा कानूनी सहायता शाखा / राय शाखा
 ३७शाखा अधिकृतश्री  अनुशिल सापकोटा९८५११३१६४१सन्धि सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून शाखा -3_
 ३८शाखा अधिकृतश्री  आस्था लम्साल९८४३०१५९५९कानून तर्जुमा शाखा -s_, न्याय प्रशासन शाखा समेत
 ३९शाखा अधिकृतश्री  मुना राउत९८५१२०७८४८राजपत्र शाखा, सन्धि सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून शाखा
 ४०शाखा अधिकृतश्री  विपना ज्ञवाली९८४९५७५३८६आन्तरिक प्रशासन शाखा
 ४१लेखा अधिकृतश्री  रोशन कुमार ओझा९८४१२७३१२५लेखा शाखा