मुलुकी ऐन

मुलुकी ऐन २०१९ लालमोहर प्रति

मुलुकी ऐन २०१९ सबै संशोधन मिलाइएको

१ मुलुकी ऐन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२१

२ करार सम्बन्धी ऐन, २०२३

३ मुलुकी ऐन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२४

४ मुलुकी ऐन (तेस्रो संशोधन), ऐन

५ मुलुकी ऐन (चौथो संशोधन) ऐन, २०२७

६ मुलुकी (पाँचौं संशोधन) ऐन, २०३१

७ प्रमाण ऐन, २०३१

८ मुलुकी (छैठौं संशोधन) ऐन, २०३३

९ मुलुकी (सातौं संशोधन) ऐन, २०३४

१० मुलुकी (आठौं संशोधन) ऐन, २०४२

११ मुलुकी (नवौं संशोधन) ऐन, २०४३

१२ केही नेपाल कानून खारेज गर्ने ऐन, २०४७

१३ अदालती कारवाही सम्बन्धी केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७

१४ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ‌ऐन, २०४८

१५ बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८

१६ मुलुकी (दशौं संधोधन) ऐन, २०५०

१७ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ‌ऐन, २०५५

१८ पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५

१९ दण्ड सजाय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५

२० करार ऐन, २०५६

२१ अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८

२२ मुलकी (एघारौं संशोधन) ऐन, २०५८

२३ केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने बनेको ऐन, २०६३

२४ लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३

२५ मुलुकी (बाह्रौं संशोधन) ऐन, २०६४

२६ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्न ऐन, २०६६

२७ जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८

२८ लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक  हिंसा अन्त्य गर्न  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२

२९ केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२

३० केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२

३१ बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२

३२ केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४