राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन

१. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ संशोधन समेत मिलाईएको
२. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (पाँचौँ संशोधन) ऐन, २०७३