वन ऐन

१.वन ऐन, २०४९ मूल प्रति

२. वन ऐन, २०७६

३. वन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५५

४. वन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७३

५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा वन ऐन, २०४९ मा संशोधन

६. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा वन ऐन, २०४९ मा संशोधन रुपान्तर

७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा वन ऐन, २०४९ मा संशोधन

८. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा वन ऐन, २०४९ मा संशोधन

९. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा वन ऐन, २०४९ मा संशोधन

१०. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलार्इ संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा वन ऐन, २०४९ मा संशोधन

११. वन ऐन,२०४९ सबै संशोधन मिलाइएको