सर्वोच्च अदालत ऐन

१. सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ (अद्यावधिक )
२. सर्वोच्च अदालत (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७३
३. सर्वोच्च अदालत ऐन,२०४८ (शूरूको पाठ)