सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन

१. सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ संशोधन समेत मिलाईएको
२. सवारी तथा यातायात व्यवस्था (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७३