नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४

१. नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ( संशोधन समेत मिलाइएको)

२. नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८०

३. नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची हेरफेर

४. नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची हेरफेर, २०७५

५. नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची, २०७५

६. नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७४

७. नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ (जारी हुँदाको)