मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकृतस्तरका कर्मचारीको विवरण

 

 

क्र.सं. नाम, थर पद सम्पर्क नं. कार्य
१. उदयराज सापकोटा सचिव ४२११९८७
२. सहसचिव
४२११७८६ अन्तर्राष्ट्रिय  कानून तथा सन्धि सम्झौता महाशाखा, तर्जुमा महाशाखा, न्याय प्रशासन सम्बन्धी कार्य, पारस्परिक कानूनी सहायता, मन्त्रालयको प्रवक्ता
३. श्री सुशील कोइराला सहसचिव ४२११७४५ तर्जुमा महाशाखा, अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता महाशाखा
४. श्री कोशल चन्द्र सुवेदी सहसचिव ४२११७०२ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता महाशाखा, योजना महाशाखा र मन्त्रालयको प्रवक्ता
५. श्री निर्मला अधिकारी भट्टराई सहसचिव ४२११६३४ आन्तरिक प्रशासन महाशाखा, तर्जुमा महाशाखा, लिखित जवाफ  सम्बन्धी कार्य र फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कार्य
६. श्री मानबहादुर अर्याल सहसचिव ४२११७४१ तर्जुमा महाशाखा,  कानूनी राय,  नेपाल राजपत्र सम्पादन र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्य, संसदीय मामिला सम्बन्धी कार्य
७. श्री हुम बहादुर के.सी. सहसचिव ४२१११७६ तर्जुमा महाशाखा, प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्माण भएका कानूनको अध्ययन तथा विश्लेषण सम्बन्धी कार्य
८. श्री कृष्ण कुमार कार्की उपसचिव ४२११२०९ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता शाखा
९. श्री शुभाषकुमार भट्टराई उपसचिव ४२१११७६ तर्जुमा शाखा र नेपाल राजपत्र संपादन
१०. श्री जंग बहादुर डाँगी उपसचिव ४२११५५८ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता शाखा
११. श्री लोकहरि बस्याल उपसचिव ४२११७६१ तर्जुमा शाखा र लिखित जवाफ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्माण भएका कानूनको अध्ययन तथा विश्लेषण सम्बन्धी कार्य र मन्त्रालयको सहायक प्रवक्ता
१२. श्री झइन्द्र प्रसाद गुरागाई उपसचिव ४२११६६२ तर्जुमा शाखा, फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य
१३. श्री रामप्रसाद लम्साल उपसचिव ४२१११७३ तर्जुमा शाखा, न्याय प्रशासन शाखा र गुनासो सन्ने अधिकारी
१४. श्री मुना शर्मा उपसचिव ४२११५५७ तर्जुमा शाखा
१५. श्रीअवधकिशोर प्रसाद कुशवाहा
उपसचिव ४२११२०९
१६. श्री आरती श्रेष्ठ उपसचिव ४२११२०९ ‌‍अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता शाखा, पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी कार्य
१७. श्री श्रद्धा रिजाल उपसचिव ४२००२२५ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता शाखा, योजना शाखा, मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र A2J सम्बन्धी कार्य
१८. श्री सीता पुन श्रीस उपसचिव ४२११६३० तर्जुमा सम्बन्धी कार्य, आन्तरिक प्रशासन र मन्त्रालयको सूचना अधिकारी
१९. श्री हिमाल चन्द्र अर्याल उपसचिव तालीम काज
२०. श्री प्रकाश न्यौपाने उपसचिव ४२११७७२
तर्जुमा शाखा र संसदीय मामिला सम्बन्धी कार्य
२१. श्री विनय मिश्र उपसचिव

२२. श्री अर्जुन भुसाल
शाखा अधिकृत ४२११८७२ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता शाखा, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून
२३. श्री आस्था लम्साल शाखा अधिकृत ४२१११९१ तर्जुमा शाखा
२४. श्री मञ्जु कु. पोखरेल शाखा अधिकृत तर्जुमा शाखा
२५. श्री मञ्जु खड्का शाखा अधिकृत बिदा
२६. श्री लक्ष्मण भण्डारी शाखा अधिकृत ४२११८७२ आन्तरिक प्रशासन शाखा
२७. श्री सुप्रिया सिलवाल शाखा अधिकृत तर्जुमा शाखा
२८. श्री उदय प्रकाश लिम्बु शाखा अधिकृत तर्जुमा शाखा
२९. श्री सरिना रेग्मी शाखा अधिकृत ४२११४५२ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धी सम्झौता शाखा
३०. श्री दिपेश खनाल शाखा अधिकृत ४२११२५६ तर्जुमा शाखा र कानूनी राय शाखा
३१. श्री नविन गड्तौला शाखा अधिकृत ४२११११७ तर्जुमा शाखा
३२. श्री समता शर्मा गेलाल शाखा अधिकृत अध्ययन बिदा
३३. श्री हुमावती ढकाल शाखा अधिकृत ४२१११८४ न्याय प्रशासन शाखा र तर्जुमा शाखा
३४. श्री शान्ति वाग्ले शाखा अधिकृत तर्जुमा शाखा र लिखित जवाफ सम्बन्धी कार्य
३५. श्री दिपा जोशी शाखा अधिकृत नेपाल राजपत्र सम्पादन सम्बन्धी कार्य
३६. श्री सृजना सिंह शाखा अधिकृत अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धी सम्झौता शाखा
३७. श्री दिपक थापा मगर शाखा अधिकृत ४२११९७४ मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय
३८. श्री महिमा तिमिल्सेना शाखा अधिकृत ४२११२५६ तर्जुमा शाखा र फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य
३९. श्री अनुजा दत्त शाखा अधिकृत ४२११४५२ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता शाखा, मानव अधिकार
४०. श्री जेनी कंडेल शाखा अधिकृत तर्जुमा शाखा र योजना शाखा सम्बन्धी कार्य
४१. श्रीअद्वैत बराल शाखा अधिकृत ४२११९८७ पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी कार्य र सचिवज्यूको निजी सचिवालय
४२. श्री सुरक्षा खड्का शाखा अधिकृत ४२१११८४ न्याय प्रशासन शाखा
४३. श्री ज्ञानेन्द्र महतो शाखा अधिकृत तर्जुमा सम्बन्धी कार्य
४४. श्री लोक बहादुर वि.क. शाखा अधिकृत ४२११८७२ आन्तरिक प्रशासन र स्टोर सम्बन्धी कार्य
४५. श्री उमेश्वर प्रसाद काफ्ले लेखा अधिकृत ४२१११८२ आर्थिक प्रशासन शाखा