मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकृतस्तरका कर्मचारीको विवरण

 

 

क्र.सं. नाम, थर पद सम्पर्क नं. कार्य
१. फणीन्द्र गौतम सचिव ४२११९८७
२. श्री निर्मला अधिकारी भट्टराई सहसचिव ४२११६३४ तर्जुमा महाशाखा, न्याय प्रशासन महाशाखा, कानूनी सहायता, न्यायमा पहुँच र मन्त्रालयको प्रवक्ता
३. श्री दलबहादुर अधिकारी सहसचिव ४२११७०२ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता महाशाखा, Human Rights, SAARC, BIMSTEC, AALCO र लिखित जवाफ
४. श्री मानबहादुर अर्याल सहसचिव ४२११७८६ तर्जुमा महाशाखा,  कानूनी राय,  नेपाल राजपत्र सम्पादन, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्य, संसदीय मामिला सम्बन्धी कार्य
५. श्री हुम बहादुर के.सी. सहसचिव ४२१११७६ तर्जुमा महाशाखा, फैसला कार्यान्वयन र प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्माण भएका कानूनको अध्ययन तथा विश्लेषण सम्बन्धी कार्य
६. श्री विनोद कुमार भट्टराई सहसचिव ४२११७४१ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता महाशाखा, Human Rights, SAARC, BIMSTEC, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून, पारस्परिक कानूनी सहायता, योजना महाशाखा, आन्तरिक प्रशासन महाशाखा
७. श्री शुभाषकुमार भट्टराई उपसचिव ४२१११७६ तर्जुमा शाखा र नेपाल राजपत्र सम्पादन
८. श्री जंग बहादुर डाँगी उपसचिव ४२११५५८ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता शाखा
९. श्री लोकहरि बस्याल उपसचिव ४२११७६१ तर्जुमा शाखा, कानूनी राय, लिखित जवाफ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्माण भएका कानूनको अध्ययन तथा विश्लेषण सम्बन्धी कार्य र मन्त्रालयको सहायक प्रवक्ता
१०. श्री झइन्द्र प्रसाद गुरागाई उपसचिव ४२११६६२ तर्जुमा शाखा, फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य
११. श्री रामप्रसाद लम्साल उपसचिव ४२१११७३ तर्जुमा शाखा, न्याय प्रशासन शाखा र गुनासो सन्ने अधिकारी
१२. श्री मुना शर्मा उपसचिव ४२११५५७ तर्जुमा शाखा
१३. श्री हरिसिंह धामी
उपसचिव ४२११६३० तर्जुमा शाखा, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट निर्माण भएका कानूनको अध्ययन तथा विश्लेषण सम्बन्धी कार्य
१४. श्री लोकहरि कंडेल उपसचिव ‌तर्जुमा शाखा
१५. श्री आरती श्रेष्ठ उपसचिव ४२००८८९ ‌‍अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता शाखा, पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी कार्य
१६. श्री श्रद्धा रिजाल उपसचिव ४२००२२५ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता शाखा, योजना शाखा, मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून, कानूनी सहायता र A2J सम्बन्धी कार्य
१७. श्री हिमाल चन्द्र अर्याल उपसचिव ४२११७२७ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता शाखा,  योजना शाखा र आन्तरिक प्रशासन शाखा, मन्त्रालयको सूचना अधिकारी
१८. श्री प्रकाश न्यौपाने उपसचिव ४२११७७२
तर्जुमा शाखा, सङ्क्रमणकालीन न्याय र संसदीय मामिला सम्बन्धी कार्य
१९. श्री विनय मिश्र उपसचिव तर्जुमा शाखा
२०. श्री आस्था लम्साल
उपसचिव तर्जुमा शाखा
२१. श्री रामकृष्ण पाठक शाखा अधिकृत ४२११८७२ तर्जुमा शाखा र संसदीय मामिला सम्बन्धी कार्य
२२. श्री लक्ष्मण भण्डारी शाखा अधिकृत ४२११८७२ तर्जुमा शाखा र फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य
२३. श्री सुप्रिया सिलवाल शाखा अधिकृत ४२१११९१ तर्जुमा शाखा
२४. श्री उदय प्रकाश लिम्बु शाखा अधिकृत तर्जुमा शाखा
२५. श्री पुष्पराज धिताल
शाखा अधिकृत ४२११९७४ मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय
२६. श्री सरिना रेग्मी शाखा अधिकृत ४२११४५२ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धी सम्झौता शाखा
२७. श्री दिपेश खनाल शाखा अधिकृत ४२११२५६ तर्जुमा शाखा, कानूनी राय शाखा र लिखित जवाफ सम्बन्धी कार्य
२८. श्री नविन गड्तौला शाखा अधिकृत तर्जुमा शाखा र लिखित जवाफ सम्बन्धी कार्य
२९. श्रीआसरा वैद्य
शाखा अधिकृत ४२१११७१ तर्जुमा शाखा र संसदीय मामिला सम्बन्धी कार्य
३०. श्री समता शर्मा गेलाल शाखा अधिकृत अध्ययन बिदा
३१. श्री हुमावती ढकाल शाखा अधिकृत तर्जुमा शाखा
३२. श्री शान्ति वाग्ले शाखा अधिकृत ४२१११९१ तर्जुमा शाखा
३३. श्री दीपा जोशी शाखा अधिकृत नेपाल राजपत्र सम्पादन सम्बन्धी कार्य
३४. श्री सिर्जना सिंह शाखा अधिकृत अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता शाखा, पारस्परिक कानूनी सहायता
३५. श्री दिपक थापा मगर शाखा अधिकृत तर्जुमा शाखा
३६. श्री महिमा तिमिल्सेना शाखा अधिकृत ४२११२५६ तर्जुमा शाखा र फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य
३७. श्री अनुजा दत्त शाखा अधिकृत ४२११४५२ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता शाखा, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून
३८. श्री जेनी कंडेल शाखा अधिकृत ४२११७७२ तर्जुमा शाखा र योजना शाखा र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्य
३९. श्रीअद्वैत बराल शाखा अधिकृत ४२११९८७ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धी सम्झौता शाखा, पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी कार्य र सचिवज्यूको निजी सचिवालय
४०. श्री सुरक्षा खड्का शाखा अधिकृत ४२१११८४ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता शाखा, न्याय प्रशासन शाखा
४१. श्री ज्ञानेन्द्र महतो शाखा अधिकृत ४२१११९१ तर्जुमा शाखा तथा राजपत्र सम्पादन सम्बन्धी कार्य
४२. श्री निरा गिरी शाखा अधिकृत ४२१११९१ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता शाखा
४३. श्री दीपशिखा वाग्ले शाखा अधिकृत ४२१११८४ न्याय प्रशासन शाखा, योजना शाखा
४४. श्री प्रविज्ञा मानन्धर शाखा अधिकृत ४२११८७२ आन्तरिक प्रशासन शाखा
४५. श्री उमेश्वर प्रसाद काफ्ले लेखा अधिकृत ४२१११८२ आर्थिक प्रशासन शाखा