मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकृतस्तरका कर्मचारीको विवरण

 

 

 

क्र.सं. नाम पद कार्य
१. श्री उदयराज सापकोटा सचिव ४२११९८७
२. श्री फणीन्द्र गौतम सहसचिव ४२११७०२ अन्तर्राष्ट्रिय  कानून तथा सन्धि सम्झौता महाशाखा, तर्जुमा महाशाखा
३. श्री शुशिल कोइराला सहसचिव ४२११७४५ आन्तरिक प्रशासन महाशाखा, तर्जुमा महाशाखा, अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता महाशाखा
४. श्री निर्मला अधिकारी भट्टराई सहसचिव ४२११६३४ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता महाशाखा , तर्जुमा महाशाखा र लिखित जवाफ  सम्बन्धी कार्य
५.
६. श्री मानबहादुर अर्याल सहसचिव ४२११७४१ तर्जुमा महाशाखा, कानूनी राय, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, नेपाल राजपत्र सम्पादन
७. श्री हुम बहादुर के.सी. सहसचिव ४२१११७६ तर्जुमा महाशाखा, योजना महाशाखा
८. श्री शुभाषकुमार भट्टराई उपसचिव ४२१११७८ तर्जुमा शाखा र नेपाल राजपत्र संपादन
९. श्री विनोदकुमार भट्टराई उपसचिव ४२११५५८ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता शाखा
१०. श्री विष्णुप्रसाद  रेग्मी उपसचिव ४२११६३० तर्जुमा शाखा, फैसला कार्यान्वयन
११. श्री लोकहरि बस्याल उपसचिव ४२११७६१ तर्जुमा शाखा र लिखित जवाफ ।
१२. श्री कमलराज गौतम उपसचिव ४२११६६२  तर्जुमा शाखा र कानूनी राय शाखा ।
१३. श्री रामप्यारी सुनुवार उपसचिव ४२११६३४ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता सम्बन्धी कार्य ।
१४. श्री मुना शर्मा उपसचिव ४२११५५७ तर्जुमा शाखा र न्याय प्रशासन शाखा ।
१५. श्री अरुणा जोशी उपसचिव ४२००८९९ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता  शाखा
१६. श्री आरती श्रेष्ठ उपसचिव ४२११२०९ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौत शाखा
१७. श्री केदार कोइराला उपसचिव ४२११७७२
१८. श्री राजाराम दाहाल उपसचिव ४२००२२५ आन्तरिक प्रशासन शाखा
१९. श्री प्रकाश न्यौपाने शाखा अधिकृत अध्ययन बिदा
२०. श्री ईश्वरी प्रसाद आचार्य शाखा अधिकृत ४२११२५६ खानेपानी, सहरी बिकास मन्त्रालय, युवा, खेलकुद तथा महिला बिकास मन्त्रालय सम्बन्धी कार्य ।
२१. श्री राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी शाखा अधिकृत ४२११११७ उपसचिव श्री  विष्णुप्रसाद रेग्मी अन्तर्गत रही तर्जुमा शाखा फैसला कार्यान्वयन, संसदीय मामिला सम्बन्धी कार्य ।
२२. श्री इन्दु देवी न्यौपाने शाखा अधिकृत ४२१११९१ तर्जुमा शाखा र न्याय प्रशासन शाखा
२३. श्री मुना चगुठी शाखा अधिकृत ४२११४५२ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता शाखा
२४. श्री अनुशिल सापकोटा शाखा अधिकृत ४२११११७ तर्जुमा शाखा ।
२५. श्री विनय मिश्र शाखा अधिकृत ४२१११९१ तर्जुमा शाखा
२६. श्री अर्जुन भुसाल शाखा अधिकृत अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता  शाखा
२७. श्री मुना राउत शाखा अधिकृत ४२११८७२ आन्तरिक प्रशासन
२८. श्री आस्था लम्साल शाखा अधिकृत ४२१११९१ तर्जुमा शाखा
२९. श्री मञ्जु खड्का शाखा अधिकृत ४२११४५२ तर्जुमा शाखा र योजना शाखा ।
३०. श्री विशाल नेम्बाङ शाखा अधिकृत ४२११९७४ मन्त्रीज्युको निजि सचिवालय ।
३१. श्री उदय प्रकाश लिम्बु शाखा अधिकृत ४२१११८४ न्याय प्रशासन सम्बन्धी कार्य ।
३२. श्री सरिना रेग्मी शाखा अधिकृत ४२११४५२ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धी सम्झौता शाखामा
३३. श्री दिपेश खनाल शाखा अधिकृत ४२११२५६ तर्जुमा शाखा र राय शाखा सम्बन्धी कार्य
३४. श्री नवीन गड्तौला शाखा अधिकृत ४२१११९१ तर्जुमा, न्याय प्रशासन शाखा र लिखित जवाफ
३५. श्री दिपा जोशी शाखा अधिकृत ४२११७७१ राजपत्र सम्पादन
३६. श्री शिव कुमार कार्की शाखा अधिकृत ४२१११७३ आन्तरिक प्रशासन
३७. श्री पवन कुमार शाही शाखा अधिकृत ४२११८७२ आन्तरिक प्रशासन
३८. श्री लावण्य कुमार पोखरेल लेखा अधिकृत ४२१११८२  लेखा शाखा