मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकृतस्तरका कर्मचारीको विवरण

क्र.सं. नाम पद कार्य
१. श्री उदयराज सापकोटा सचिव ४२११९८७
२. श्री फणीन्द्र गौतम सहसचिव ४२११७०२ अन्तर्राष्ट्रिय  कानून तथा सन्धि सम्झौता महाशाखा, तर्जुमा महाशाखा, न्याय प्रशासन सम्बन्धी कार्य
३. श्री सुशील कोइराला सहसचिव ४२११७४५ आन्तरिक प्रशासन महाशाखा, तर्जुमा महाशाखा, अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता महाशाखा
४. श्री कोशल चन्द्र सुवेदी सहसचिव अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता महाशाखा
५. श्री निर्मला अधिकारी भट्टराई सहसचिव ४२११६३४ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता महाशाखा , तर्जुमा महाशाखा, लिखित जवाफ  सम्बन्धी कार्य र फौसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कार्य
६. श्री मानबहादुर अर्याल सहसचिव ४२११७४१ तर्जुमा महाशाखा,  कानूनी राय,  नेपाल राजपत्र सम्पादन र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्य
७. श्री हुम बहादुर के.सी. सहसचिव ४२१११७६ तर्जुमा महाशाखा, योजना महाशाखा
८. श्री शुभाषकुमार भट्टराई उपसचिव ४२१११७८ तर्जुमा शाखा र नेपाल राजपत्र संपादन
९. श्री कृष्ण कुमार कार्की उपसचिव अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता शाखा
१०. श्री जंग बहादुर डाँगी उपसचिव अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता शाखा र योजना शाखा
११. श्री लोकहरि बस्याल उपसचिव ४२११७६१ तर्जुमा शाखा र लिखित जवाफ
१२. श्री झइन्द्र प्रसाद गुरागाई उपसचिव तर्जुमा शाखा
१३. श्री कमलराज गौतम उपसचिव ४२११६६२ तर्जुमा सम्बन्धी कार्य, राय शाखा र मन्त्रालयको सहायक प्रवक्त्ता
१४. श्री रामप्रसाद लम्साल उपसचिव तर्जुमा शाखा, न्याय प्रशासन शाखा र गुनासो सन्ने अधिकारी
१५. श्री मुना शर्मा उपसचिव ४२११५५७ तर्जुमा शाखा
१६. श्री आरती श्रेष्ठ उपसचिव ४२११२०९ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौत शाखा
१७. श्री राजाराम दाहाल उपसचिव ४२००२२५ आन्तरिक प्रशासन शाखा र मन्त्रालयको सूचना अधिकारी
१८. श्री हिमाल चन्द्र अर्याल उपसचिव ४२११२०९ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौत शाखा
१९. श्री ईश्वरी प्रसाद आचार्य शाखा अधिकृत ४२११२५६ तर्जुमा शाखा
२०. श्री राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी शाखा अधिकृत ४२११११७ तर्जुमा शाखा, फौसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य
२१. श्री इन्दु देवी न्यौपाने शाखा अधिकृत ४२१११९१ तर्जुमा शाखा
२२. श्री अनुशिल सापकोटा शाखा अधिकृत ४२११११७ तर्जुमा शाखा
२३. श्री विनय मिश्र शाखा अधिकृत ४२१११९१ तर्जुमा शाखा
२४. श्री अर्जुन भुसाल शाखा अधिकृत ४२११८७२ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता शाखा
२५. श्री आस्था लम्साल शाखा अधिकृत ४२१११९१ तर्जुमा शाखा
२६. श्री मञ्जु कु. पोखरेल शाखा अधिकृत तर्जुमा शाखा
२७. श्री विशाल नेम्बाङ शाखा अधिकृत ४२११९७४ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धी सम्झौता शाखामा, पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी कार्य
२८. श्री उदय प्रकाश लिम्बु शाखा अधिकृत ४२१११८४ न्याय प्रशासन शाखा, नेपाल राजपत्र सम्पादन सम्बन्धी कार्य
२९. श्री सरिना रेग्मी शाखा अधिकृत ४२११४५२ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धी सम्झौता शाखा
३०. श्री दिपेश खनाल शाखा अधिकृत ४२११२५६ तर्जुमा शाखा र राय शाखा
३१. श्री नविन गड्तौला शाखा अधिकृत ४२१११९१ तर्जुमा, लिखित जवाफ सम्बन्धी कार्य
३२. श्री समता शर्मा गेलाल शाखा अधिकृत तर्जुमा शाखा
३३. श्री हुमावती ढकाल शाखा अधिकृत न्याय प्रशासन शाखा र तर्जुमा शाखा
३४. श्री दिपा जोशी शाखा अधिकृत नेपाल राजपत्र सम्पादन सम्बन्धी कार्य
३५. श्री शान्ति वाग्ले शाखा अधिकृत मन्त्रीज्यूको निजि सचिवालय
३६. श्री सलिना अर्याल शाखा अधिकृत आन्तरिक प्रशासन शाखा
३७. श्री महिमा तिमिल्सेना शाखा अधिकृत ४२११२५६ योजना शाखा र तर्जुमा शाखा
३८. श्री अनुजा दत्त शाखा अधिकृत अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता शाखा
३९. श्री पवन कुमार शाही शाखा अधिकृत ४२११८७२ आन्तरिक प्रशासन र स्टोर सम्बन्धी कार्य
४०. श्री नरेश राज भट्ट लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा