विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६

१. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ ( संशोधन समेत मिलाइएको)

२. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१

३. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ ( जारी हुँदाको)