भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१

१. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१

२. भूमि सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२

३. भूमि सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२५

४. भूमि सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३८

५. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३

६. भूमि सम्बन्धी (चौथो संशोधन) ऐन, २०५३

७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५

८. भूमि सम्बन्धी (पाँचौं संशोधन) ऐन, २०५८

९. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल संशोधन गर्ने ऐन, २०६३

१०. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६

११. भूमि सम्बन्धी (छैठौं संशोधन) ऐन, २०७२

१२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२

१३. भूमि सम्बन्धी (सातौं संशोधन) ऐन, २०७५

१४. भू उपयोग ऐन, २०७६

१५. भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७६

१६. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ संसोधन सहित मिलाएको